Lãnh đạo

 
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu
Hội đồng quản trị
 
                         
               Chủ tịch hội đồng quản trị              
                Ông Nguyễn Đình Tuấn
                Điện thoại: 091 56 99988
                
 
 
 
                            
                    Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty                     
                      Ông Lưu Đức Khôi
                       Mobile: 0913 503 580
                       Tel: 84-4-38253095
                       Fax: 84-4-38257588
                       Email: masimex@vnn.vn
 
 
                           
                      Thành viên HĐQT
                       Bà Nguyễn Thị Kim Dung
                       Điện thoại: 091 30 24141
                       Email: dungmasimex861@gmail.com
 
 
 
                             
                          Thành viên HĐQT
                          Bà Phạm Thị Ngân
                          Điện thoại: 091 30 91853
                          Email: phamthingan.lva@gmail.com
 
 
 
                         Thành viên HĐQT
                         Bà Phan Hạnh Uyên
 
                          
 
                        Điện thoại: 0904258143
 
 
Ban Kiểm Soát:
 
 
 
                      Trưởng Ban Kiểm Soát
                       Bà Nguyễn Thị Kim Loan
 
                            
 
                       Điện thoại: 0904258143
                                
                                  
 
 
 
                             Thành viên Ban Kiểm Soát                             
                             Ông Phan Đăng Cát
                              Điện thoại: 01687158842
                             
 
 
                                
                             Thành viên Ban Kiểm Soát                             
                             Ông Nguyễn Đức Thuận
                              Điện thoại: 0972751712